Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Zostaw Emaila Aby Otrzymać Zaproszenie Do Paneli


Wprowadź dane:
Wpisz Imie:*
Wpisz email:*

Uwaga!!!

Zostawiając Emaila Od Razu Dostaniesz zaproszenia Do Poniższych Paneli:

Research Online

Panel Ariadna

Mobrog

Pentagon Online

ASK GFK

Głosy Klinetów

Panel Narodowy

Talk Online Panel

Badania Rynku

Hiving

JTN Panel

Market Agent

Opinie

Badanie Opinii

Poznaj

My Iyo

Answeo

CashBackRabat

Surveo24

TGM Panel

Panel Gospodarstw Domowych

Reaktor Opinii

Badania Opinii

Demando

i Będziesz Otrzymywał Zaproszenia Do Nowych Paneli


Uwaga

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Nie spamujemy


Nowości Na Stronie

Ilo paneli 53

Panel Answeo

Panel Answeo

Panel Answeo jest to polski panel, w ktrym zarabia si? w dolarach. Panel Answeo wychodzi naprzeciw studentw daj?c mo?liwo?? tworzenia ankiet do celw naukowych (np. praca licencjacka, magisterska). Strona jest przejrzysta i bardzo intuicyjna. Minimum jakie trzeba uzbiera? do wyp?aty to 5 dolarw. Oprcz wype?niania ankiet istnieje mo?liwo?? zarabiania dodatkowo na polecaniu strony znajomym. Zgromadzone ?rodki mo?na przela? na konto PayPal lub na cele charytatywne. Kliknij w poni?szy link aby zarejestrowa? si? do tego panelu jakim jest Panel Answeo ...

Zarejestruj SięWięcej

   

TGM Panel Polska

TGM Panel Polska

TGM Panel Polska nale?y do TGM Research FZE – firmy globalnej zajmuj?cej si? tworzeniem ankiet. Zalet? rejestracji w tym panelu jest mo?liwo?? zarabiania dwutorowego. Panelista w trakcie wype?niania ankiet otrzymuje zarwno wynagrodzenie pieni??ne jak i punkty. Gdy uzbiera 40 z? to otrzymuje wynagrodzenie na swoje konto Paypal. Z kolei aby wyp?aci? punkty musi ich uzbiera? 10. Wtedy te 10 punktw wymieniane jest na 10 z? (1 pkt = 1 z?) i te? s? przelewane na konto Panelisty. Aby zg?osi? ch?? ich wyp?aty nale?y napisa? maila do TGM Panel Polska i wtedy oni wyp?acaj?. Czas przelewu waha si? od 2 do 6 dni roboczych. Kolejn? zalet? tego panelu jest to, ?e panel od razu odpisuje na maile ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinie

Opinie

Opinie.pl jest to panel badawczy dla tych, ktrzy chc? mie? wp?yw na produkty, marki i us?ugi. Osoby, ktre uko?czy?y 15 lat mog? ju? zacz?? wype?nia? p?atne ankiety w tym panelu. Uczestnicz?c w tym panelu zdobywasz punkty, zale?ne od danej P?atnej Ankiety. Jeden punkt wynosi 0,005z?). Mo?liwo?? jest zrealizowania nagrody pieni??nej na konto bankowe lub PayPal, je?li uzbierasz 10000 punktw, czyli 50 z?. Jest tak?e mo?liwo?? do?adowania telefonu za 20 z?, czyli 4000 punktw lub przekazanie na cele charytatywne wsp?pracuj?cymi z Opinie.pl je?li uzbierasz 5000 punktw nagroda ta jest o warto?ci 25 z? zostanie zrealizowana do wybranej przez Ciebie fundacji lub nagrody rzeczowe (takie jak bidon lub kubek termiczny), czy bon na zakupy Zalando.pl . Realizowanie nagrd w Opinie.pl jest do 15 dnia nast?pnego miesi?ca po miesi?cu z?o?enia wniosku o realizacj? nagrody. Panel badawczy Opinie.pl ma te? program partnerski, dzi?ki ktremu mo?esz szybciej uzbiera? do wyp?aty. Kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w panelu badawczym Opinie.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Myiyo

Myiyo

Myiyo jest to panel nale??cy do niemieckiej firmy mo’web Research. W tym panelu otrzymujesz zaproszenie do wype?niania p?atnych ankiet, w ktrym za ka?d? pojedyncz? p?atn? ankiet?mo?esz otrzymywa? z gry okre?lon? liczb? punktw, je?li wype?nisz dobrze p?atn? ankiet?. Gdy uzbierasz 20 000 pkt w panelu Myiyo b?dziesz mg?/a wymieni? te punkty na 20 Euro, ktre otrzymasz na swoje konto PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu Myiyo ...

Zarejestruj SięWięcej

   

G?osy Klientw

G?osy Klientw

G?osy Klientw jest to panel, w ktrym mo?esz uczestniczy? w badaniach opinii dziel?c si? ze swoim zdaniem i do?wiadczeniem na r?ne tematy. Ten panel nale?y do firmy Dunnhumby powsta?ej w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Aby zarejestrowa? si? w panelu G?osy Klientw musisz mie? uko?czone 18 lat i mie? wa?ny adres email. B?d?c cz?onkiem tego panelu otrzymujesz zaproszenia do wype?nienia p?atnych ankiet. Za ka?d? indywidualn? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? liczb? punktw. Po uzbieraniu 1500 pkt mo?esz wymieni? na 25 z? w bonach do Tesco lub do Empiku. Kliknij w poni?szy link i zostaw swj email a otrzymasz od nas zaproszenie do panelu G?osy Klientw ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Badania Rynku

Badania Rynku

Badania Rynku jest to polski panel badawczy nale??cy do firmy ABR Sesta Sp. z o.o. Aby mc zarejestrowa? si? do tego panelu, jakim jest Badania Rynku musisz mie? przynajmniej 14 lat uko?czone. Osoby do 18 roku ?ycia musz? mie? pisemne pozwolenie od rodzicw lub opiekunw prawnych. B?d?c ju? cz?onkiem tego panelu badawczego, jakim jest

badania rynku

masz mo?liwo?? dodatkowo zarabia? poprzez wype?nianie p?atnych ankiet. Za ka?d? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw, ktre mo?esz wymieni? na gotwk? przelewaj?c na swoje konto w PayPal lub przekaza? na cele charytatywne. Aby mc wyp?aci? lub przela? na cele dobroczynne musisz uzbiera? minimum 5000 pkt, czyli 50 z? Kliknij w poni?szy link, aby do tego panelu badawczego, jakim jest badania rynku ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Panel Ariadna

Panel Ariadna

Panel Ariadna jest to oglnopolski panel badawczy, ktry nale?y do polskiej firmy Oglnopolski Panel Badawczy. Aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Ariadna musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • musisz by? obywatelem Rzeczypospolitej Polski
 • Je?li masz poni?ej 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub prawnego opiekuna
Za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody rzeczowe lub przekaza? na cele charytatywne. Nagrody rzeczowe mo?esz ju? wymieni? od 375 pkt. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Adrianna ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Carrefour Ankiety

Carrefour Ankiety

Carrefour Ankiety jest to panel klientw Carrefoura, ktrzy robi? zakupy w Carrefour (prawdopodobnie chodzi tylko o hipermarket). Badania s? prowadzone przez firm? IPSOS na zlecenie firmy Carrefour Aby mc uczestniczy? w tym panelu i wype?nia? Carrefour Ankiety musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • By? osob? pe?noletni?
 • jeste? odpowiedzialn? osob? za zakupy w gospodarstwie domowym
 • Nie pracuje lub nie wsp?pracuje z firm? Carrefour
Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz punkty. Minimaln? ilo?? punktw za pojedyncz? ankiet? wynosi 100 pkt jest to rwnowarto?? 5 z?. Uzbierane punkty s? wymieniane kupony E-bon, ktre mo?esz zrealizowa? tylko w hipermarketach nale??cych do firmy Carrefour. Aby do??czy? do tego programu to musisz klikn?? w poni?szy link i przej?? wst?pn? rekrutacj?, aby mc dodatkowo zarabia? poprzez Carrefour Ankiety ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Klub Zdrowia Zymetria

Klub Zdrowia Zymetria

Klub Zdrowia Zymetria jest to spo?eczno?? osb, ktre wypowiadaj? si? na temat zdrowia. T? spo?eczno?ci? opiekuje si? firma polska Zymetria. Aby mc przyst?pi? do tej spo?eczno?ci musisz mie? uko?czone 18 lat i mieszka? w Polsce. Za ka?d? prawid?ow? wype?nion? p?atn? ankiet? w Klubie Zdrowia Zymetria otrzymujesz punkty. Jeden punkt jest rwnowarto?ci? 10 groszy. Po uzbieraniu 250 pkt mo?esz wymieni? na pieni?dze lub e-bon do Empiku. Pieni?dze s? przelewane na twoje konto w PayPal. Czas realizacji nie przekracza 14 dni roboczych. W ci?gu roku kalendarzowego nie mo?esz wyp?aci? wi?cej ni? 700 z?. Aby mc do??czy? do tej spo?eczno?ci musisz zosta? zaproszony, kliknij w poni?szy link i zostaw na swj email i czekaj od nas na zaproszenie do spo?eczno?ci Klub Zdrowia Zymetria ...

Zarejestruj SięWięcej

   

OpinionEarn

OpinionEarn

OpinionEarn nale?y do polskiej firmy Hint Group sp. z o.o. Do tej samej firmy nale?y rwnie? Hintwave Jako marka OpinionEarn zajmuje si? budowanie i udost?pnianiem profesjonalnych paneli badawczych. Dzia?a na runku 14 krajach ?wiata. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu badawczego, jakim jest OpinionEarn musisz mie? uko?czone 14 lat. B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego OpinionEarn otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet. Za ka?da tak? p?atn? ankiet? otrzymujesz wynagrodzenie w z?otwkach. Po uzbieraniu 40 z? mo?esz wyp?aci? na w?asne konto w PayPal. Je?li chcesz by? uczestnikiem tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do OpinionEarn ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Zymetria.pl

Zymetria.pl

Zymetria.pl jest to spo?eczno?? osb ch?tnych do wypowiadania si? na r?ne tematy i przy tym jeszcze dodatkowo zarobi?. Spo?eczno?? Zymetria.pl nale?y do polskiej firmy pod t? sam? nazw?. Aby do??czy? do tej spo?eczno?ci Zymetria.pl nale?y dosta? zaproszenie od innych uczestnikw tej spo?eczno?ci. Oprcz otrzymania zaproszenia to nie ma ?adnych warunkw dla osb pe?noletnich i mieszkaj?cych w Polsce. Osoby poni?ej 18 lat musz? mie? zgod? od rodzicw lub opiekuna prawnego. B?d?c uczestnikiem tej spo?eczno?ci Zymetria.pl dostajesz zaproszenie do wype?niania p?atnych ankiet. Za dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody. Te punkty uzbierane dzi?ki wype?nianiu p?atnych ankiet b?d?c cz?onkiem spo?eczno?ci Zymetra.pl mo?esz wymieni? na E-kart? do Empiku lub przela? pieni?dze na swoje konto w PayPal. Aby mc wymieni? na E-kart? lub gotwk? musisz mie? uzbierane 250 pkt, czyli 25 z?. Zosta? cz?onkiem tej spo?eczno?ci Zymetria.pl ju? dzisiaj kliknij w poni?szy link i zostaw nam swj email. A my z pewno?ci? Tobie wy?lemy zaproszenie tak aby? mg?/a do??czy? do tej spo?eczno?ci i aktywnie uczestniczy? w Zymetria.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Surveyo

Surveyo jest to panel badawczy nale??cy do rodziny Cint AB Aby zarejestrowa? si? do tego panelu badawczego jakim jest Surveyo nale?y mie? uko?czone 14 lat. Za wype?nienie p?atnej ankiety otrzymujesz wynagrodzenie w z?otwkach. Po uzbieraniu chyba 40 z? to mo?esz wymieni? na pieni?dze na swoje konto PayPal. Co do kwoty to jest wielka niewiadoma. W paneli nic nie pisze. Dlaczego przypuszczam, ?e taka kwot jest potrzebna? Poniewa? inne panele nale??ce do tej rodziny maj? minimum 40 z?. Wszystko wyja?ni si? jak zostanie zrealizowana pierwsza wyp?ata!!! Je?li jednak chcesz do??czy? do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Surveyo ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Polski Panel Narodowy

Polski Panel Narodowy

Polski Panel Narodowy jest to miejsce, w ktrym zarejestrowani u?ytkownicy mog? wyra?a? swoj? opini? poprzez wype?nianiu p?atnych ankiet. Kto mo?e si? zarejestrowa? do Polskiego Panelu Narodowego internauta, ktry jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i uko?czy? przynajmniej 15 lat B?d? cz?onkiem Polskiego Panelu Narodowego otrzymujesz zaproszenie do wype?niania p?atnych ankiet, za ktre otrzymujesz punkty. Za uzbierane punkty w Polskim Panelu Narodowym Mo?esz wymieni? na gotwk?. Minimalna ilo?? punktw to, 2046 co rwnowarto?? wynosi 33 z? i zostanie przelane na twoje polskie konto bankowe. Chc?c do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zarabiaj na swojej opinii w Polskim Panelu Narodowym ...

Zarejestruj SięWięcej

   

The Panel Station

The Panel Station

The Panel Station to spo?eczno??, w ktrej mo?esz wyrazi? swoj? opini? na r?ne tematy i na tym jeszcze dodatkowo zarobi? pieni?dze. The Panel Station nale?y do firmy Borderless Access Pvt. Ltd., dzia?aj?ca w obszarze bada? rynku i paneli konsumenckim. Aby mc do??czy? do tej spo?eczno?ci musisz mie? uko?czone 15 lat i mo?na utworzy? jedno konto do jednego gospodarstwa domowego. W innym przypadku mog? zosta? wszystkie konta zawieszone. Gdy b?dziesz ju? cz?onkiem tej spo?eczno?ci The Panel Station otrzymujesz zaproszenia do wype?nienia p?atnej ankiety za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty. Te punkty mo?esz wymieni? na pieni?dze. Je?li uzbierasz przynajmniej 3000 pkt mo?esz wymieni? na gotwk? o warto?ci 60 z?. Aby do??czy? do tej spo?eczno?ci to kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? na p?atnych ankietach w The Panel Station ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Hintwave

Hintwave

Hintwave nale?y do polskiej firmy Hint Group sp. z o.o. Jako marka Hintwave zajmuje si? budowanie i udost?pnianiem profesjonalnych paneli badawczych. Dzia?a na runku 14 krajach ?wiata. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu badawczego, jakim jest Hintwave musisz mie? uko?czone 14 lat. B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego Hintwave otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet. Za ka?da tak? p?atn? ankiet? otrzymujesz wynagrodzenie w z?otwkach. Po uzbieraniu 40 z? mo?esz wyp?aci? na w?asne konto w PayPal. Je?li chcesz by? uczestnikiem tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Hintwave ...

Zarejestruj SięWięcej

   

P?atne-ankiety.pl

P?atne-ankiety.pl

P?atne-ankiety.pl jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy biostat, ktra powsta?a ponad 10 lat temu. Aby uczestniczy? w tym panelu badawczym musisz si? zarejestrowa? w badanie-opinii.pl i spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • mie? uko?czone 18 lat
 • by? osob? fizyczn?
Dlaczego musisz si? zarejestrowa? w badanie-opinii.pl a nie w p?atne-ankiety.pl, bo to jest tylko strona przechwytuj?ca. A w badanie-opinii.pl za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz punkty. 1 punktowi rwna si? 0,05 z?. Po uzbieraniu 1000 pkt mo?esz zrealizowa? wyp?at? na PayPal o warto?ci 50 z?. Klikaj?c w poni?szy link zarejestrujesz si? do badanie-opinii.pl Plusy ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Badanie-opinii.pl

Badanie-opinii.pl

badanie-opinii.pl jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy Biostat. Aby uczestniczy? w tym panelu badawczym badanie-opinii.pl musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • mie? uko?czone 18 lat
 • by? osob? fizyczn?
B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego otrzymujesz zaproszenia do p?atnych ankiet, ktre s? wynagradzane w punktach. 1 pkt = 5 gr. Aby? mg? wyp?aci? z tego panelu musisz mie? uzbierane minimum 1000 pkt, czyli 50 z?. Ta kwota jest przesy?ana na twoje konto bankowe. Aby nie p?aci? podatku w ci?gu roku mo?esz zleci? tylko 4 wyp?aty (4*50z?=200z?). Je?li zlecisz wi?cej wyp?at to firma Biostat wysy?a do Ciebie Pit, ktry b?dziesz musia? si? rozliczy? w swoim zeznaniu podatkowy za ubieg?y rok. Aby do??czy? do panelu badawczego kliknij w poni?szy link i ciesz si? uczestnictwem w panelu. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

TNSonline

TNSonline

TNSonline jest to program zorganizowany przez agencje badawcz? TNS Polska jest ona najbardziej do?wiadczon? firm? na polskim rynku. Powsta?a w wyniku po??czenia dwch firm TNS OBOP i TNS Pentor w 2012 roku. Aby zarejestrowa? si? do tego programu TNSonline musisz spe?ni? warunek a mianowicie by? w przedziale wiekowym mi?dzy 15 a 87 lat B?d?c uczestnikiem programu TNSonline za ka?d? dobrze wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na gotwk?, wesprze? jak?? organizacj? charytatywn? lub do?adowa? konto telefoniczne sobie lub innej osobie. Aby wyp?aci? z programu TNSonline gotwk? to musisz mie? uzbierane minimum 500 pkt, czyli 50 z?, ktre jest przelewane na konto bankowe lub na cele charytatywne. Do?adowania do telefonu ju? od 10 z?. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do programu TNSonline ...

Zarejestruj SięWięcej

   

PanelPBS

PanelPBS

PanelPBS jest to spo?eczno?? konsumencka wyra?aj?ca swoj? opini? na dany temat. Ta spo?eczno?? konsumencka PanelPBS nale?y do polskiej firmy pod t? sam? nazw?. Za?o?ona w 1990 roku, jako PBS, czyli Pracownia Bada? Spo?ecznych. Aby uczestniczy? w p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 14 lat. Maj?c od 14 lat do 17 musisz mie? pisemn? zgod? od rodzicw lub swoich prawnych opiekunw. B?d?c ju? cz?onkiem spo?eczno?ci konsumenckiej w PanelPBS zbierasz punkty za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw. 1 punkt to rwno warto?? 50 gr. Minimaln? kwot?, ktr? trzeba uzbiera? to 50 z?, czyli 100 pkt, aby wyp?aci? pieni?dze na konto PayPal. Poza pieni?dzmi s? te? kupony rabatowe za 25pkt, koszulki za 100pkt czy wesprze? jedn? z 4 organizacji pozarz?dowych tu potrzebujesz jedynie 15 pkt. Zarejestruj si? z poni?szego, aby do??czy? do spo?eczno?ci konsumenckiej, jakim jest PanelPBS. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

SuperAnkiety.pl

SuperAnkiety.pl

SuperAnkiety.pl jest to panel badawczy nale??cy do firmy Cint jednej z najwi?kszych tego typu firm badawczych w Europie. Rejestruj?c si? do tego panelu badawczego Superankiety.pl musisz mie? uko?czone 14 lat. B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? zarabiania przez Internet nie wychodz?c z domu dodatkowych pieni?dzy poprzez wype?nianie p?atnych ankiet. Za ka?d? dobrzewype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? z gry kwot? pieni?dzy. Maksymaln? kwot?, jak? mo?esz otrzyma? za jednorazow? p?atn? ankiet? to 7,20 z?. Chc?c wyp?aci? pieni?dze z SuperAnkiety.pl musisz uzbiera? minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego SuperAnkiety.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Ideas

Ideas

Ideas jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy Interactive Research Center Sp. z o.o. ktra powsta?a w 2010 roku. Chc?c uczestniczy? w tym panelu badawczym Ideas musisz mie? minimum 16 lat. Za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze. 1 pkt to rwnowarto?? 1 z?. Aby? mg? wymieni? na gotwk? musisz mie? uzbierana minimum 20 pkt, czyli 20 z?. Ta kwota zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Aby do??czy? do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i podziel si? opini? i zacznij zarabia? na wype?nianiu p?atnych ankiet w Ideas ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Future Talkers

Future Talkers

Future Talkers jest to panel bada? konsumenckich nale??ca do mi?dzynarodowej agencji bada? rynku pracy Insites Consulting, ktra powsta?a ponad 20 lat temu. Aby zarejestrowa? si? do Future Talkers nale?y mie? uko?czone 16 lat. Je?li b?dziesz ju? cz?onkiem tego panelu badawczego za ka?d? wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz z gry okre?lon? kwot? pieni?dzy. Kwota pieni?dzy za jednorazow? p?atn? ankiet? jest uzale?niona od czasu potrzebnego na wype?nienie takiej ankiety jak i poziom z?o?ono?ci Gdy uzbierasz 30 z? mo?esz zleci? wyp?at? na konto PayPal (ta kwota b?dzie pomniejszona o prowizje PayPal, czyli 2%) Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do panelu badawczego Future Talkers ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Bo Panel

Bo Panel

Bo Panel jest to panel z grup? ludzi, ktrzy wyrazili ch?? uczestnictwa w r?nego typu p?atnych badaniach on-line. Ten panel nale?y do polskiej firmy Bo Sp. z o.o. Aby zarejestrowa? si? do Bo Panel musisz mie? sko?czone 13 lat. B?d?c aktywnym cz?onkiem tego panelu, otrzymujesz zaproszenia do ankiet na swojego emaila. W zaproszeniu tym widniej? informacje o czasie trwania badania i informacje o ilo?ci punktw do zdobycia. Aby mie? mo?liwo?? wyp?aty w tym panelu musisz mie? zgromadzone minimum 1000 pkt, co wychodzi rwnowarto?? 32 z?. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Bo Panelu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opini-on

Opini-on

Opini-on nale?y do firmy Mobime Lead Generation Limited sp?ka komandytowa. Panel badawczy umo?liwia swoim cz?onkom zarabianie na wype?nianiu p?atnych ankiet. Jako cz?onek tego panelu badawczego wyra?asz swoj? opini? na r?ne tematy dotycz?ce produktw czy us?ug. Aby zosta? respondentem tego panelu badawczego:

 • musisz mie? sko?czone 15 lat,
 • u?ywa? aktywnego emaila
 • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim
 • mieszka? na sta?e w Polsce
Wype?niaj?c p?atne ankiety online otrzymujesz wynagrodzenie nawet 7 z? przy pojedynczej ankiecie, ktra mo?e potrwa? od kilku do kilkudziesi?ciu minut. Maj?c du?? swobod? w panelu badawczym jakim jest Opini-on mo?esz wype?nia? w domu czy poza domem przez komputer, laptop, tablet, smartfon czy inne urz?dzenie pod??czone do Internetu. Aby wyp?aci? pieni?dze w tym panelu badawczym musisz uzbiera? minimum 40 z? i wyp?aci? na Pay Pal Kliknij w poni?szy link, aby zosta? respondentem tego panelu badawczego, jakim jest Opini-on ...

Zarejestruj SięWięcej

   

PanelFakt24.pl

PanelFakt24.pl

PanelFakt24.pl jest to panel badawczy nale??cy do firmy Ringier Axel Springer Polska tej samej, ktra wydaje gazet? fakt. A by? cz?onkiem tego panelu internetowego, jakim jest PanelFakt24.pl musisz mie? sko?czone 14 lat. Pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim i mieszka? na sta?e w Polsce oraz posiada? wa?ny email. Za wype?nianie p?atnej ankiety otrzymujesz wynagrodzenie. Przed ka?d? ankieta dostajesz informacj? ile mo?esz zarobi? po wype?nieniu p?atnej ankiety i ile czasu powinno ci to zaj??. Aby wyp?aci? pieni?dze musisz uzbiera? minimum 40 z? i jest wyp?acane na twoje konto w PayPal Kliknij w poni?szy link ab zosta? cz?onkiem PanelFakt24.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

?wiat Opinii

?wiat Opinii

?wiat Opinii jest to panel internetowy s?u??ce do prowadzenia bada? rynkowych tzw. p?atne ankiety nale??ca do firmy Survey Sampling International, LLC. Ta firma istnieje ju? od 30 lat i od pocz?tku dzia?alno?ci prowadzi badania rynku. Rejestruj?c si? do ?wiata opinii musisz mieszka? na terenie polski. Potrzebujesz uzbiera? minimum, 834 aby mc wymieni? na voucher o warto?ci 25 z? do kilku wybranych sklepw internetowych. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu musisz klikn?? w poni?szy link i by? cz??ci? tej spo?eczno?ci, jaka jest ?wiat Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Hiving

Hiving

Hiving to konsumencki panel internetowy. Jest to francuska sp?ka za?o?ona 2009 roku i od pocz?tku dzia?alno?ci zajmuje si? badaniem opinii konsumenckich. Firma Hiving jest obecna w 20 krajach na ca?ym ?wiecie i sukcesywnie jest powi?kszane o inne kraje. Nazwa Hiving pochodz?ce z j?zyka angielskiego Hive lub Home jest to nowoczesna ideologia zwi?kszenia uwagi na ?ycie domowe, zachowuj?c jednocze?nie otwarty i silny zwi?zek ze ?wiatem zewn?trznym. Zakresem tematycznym bada? opinii w Hiving jest m.in. oglne poj?cie konsumpcji, a mianowicie z produktami codziennego u?ytku gospodarstw domowych, us?ugi, zdrowie, motoryzacja czy nawet hobby. Aby zarejestrowa? si? do Hiving musisz mie? sko?czone 15 lat, (je?li nie sko?czy?e? 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub opiekuna prawnego) Za ka?d? p?atn? ankiet? zdobywasz punkty, po uzbieraniu 4000 pkt mo?esz wymieni? na 16 z? na swoje konto w PayPal Je?li chcesz do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem Hiving ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Epopulus

Epopulus

Epopulus jest to panel internetowy nale??cy do polskiej firmy Sativ Aby zosta? cz?onkiem panelu badawczego Epopulus musisz spe?nia? nast?puj?ce kryteria

 • mie? uko?czone 15 lat
 • posiada? wa?ny adres e-mail
 • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim
 • mieszka? na sta?e w Polsce
Za ka?d? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? pieni?dzy, zawsze przed ka?d? ankiet? zostaniesz poinformowany/a ile mo?esz zarobi? i przewidywalny czas na rozwi?zanie tej ankiety. Chc?c wyp?aci? pieni?dze z Epopulus musisz mie? uzbierane minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelane na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panel internetowego Epopulus...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinion People

Opinion People

Opinion People powsta?a wiosn? 2006 roku. Ten projekt nale?y do niemieckiej firmy Norstat Deutschland GmbH ?wiadcz?ca us?ugi w zakresie badania rynku dzia?aj?ca w 10 krajach europejskich. Aby zosta? cz?onkiem tego panelu musisz przej?? przez selekcj? i dosta? zaproszenie do udzia?u w tym projekcie to jest warunek konieczny klikaj?c w ten link mo?esz wys?a? swoje zainteresowanie cz?onkostwem. Musisz mie? te? uko?czone 14 lat i mieszka? w Europie. Za ka?de wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty po przekroczeniu 200 pkt mo?esz wymieni? na gotwk? 10 Euro lub przeznaczy? na cele charytatywne. Sposoby wyp?acania w Opinion People s? dwa na konto bankowe (musi by? za?o?one w Europie) lub przez system PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby si? ubiega? o cz?onkostwo w projekcie Opinion People ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Connect Polska

Connect Polska

Connect Polska nale?y do holenderskiej firmy Connect ME BV. Jest to panel internetowym, w ktrym u?ytkownicy bezp?atnie mog? bra? udzia? w wype?nianiu p?atnych ankiet. Podczas udzia?u w p?atnych ankietach otrzymujesz wynagrodzenie pieni??ne. Aby zarejestrowa? si? do Connect Polska musisz mie? sko?czone 16 lat i mieszka? w Polsce. Aby wyp?aci? pieni?dze trzeba uzbiera? na kwot? minimum 10 Euro Je?li chcesz do??czy? do tego panelu internetowego, kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem Connect Polska ...

Zarejestruj SięWięcej

   

My Panel Base

My Panel Base

MyPanelBase jest to polski panel badawczy nale??cy do firmy 7 Points Sp. z o.o. Ten panel badawczy dzia?a na kilku rynkach na ?wiecie m.in. polskim, australijskim, kanadyjskim, niemieckim, irlandzkim, rosyjskim, Wielkiej Brytanii i w stanach zjednoczonych. Pami?taj, je?li mieszkasz w Polsce nie mo?esz si? rejestrowa? na inne rynki. Do tego panelu badawczego mo?e zarejestrowa? si?, je?li masz uko?czone 14 lat. Wype?niaj?c p?atne ankiety w MyPanelBase otrzymujesz pieni?dze. Po uzbieraniu 45,20 z? mo?esz da? zlecenie na swoje konto PayPal. Aby zarabia? kliknij w poni?szy link i do??cz do spo?eczno?ci MyPanelBase ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinion Bar

Opinion Bar

OpinionBar jest to spo?eczno?? nale??ca do Holenderskiej firmy MetrixLab. Spo?eczno?? ta powsta?a w 1999 roku wtedy g?wnym celem by?o badanie na temat stron internetowych. Z czasem firma MetrixLab powi?kszy?a swoj? ofert? zbieraj?c opinie na r?ne tematy. Aby zarejestrowa? si? do OpinionBar musisz mie? sko?czone 18 lat. B?d?c cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar jeste? zapraszany do p?atnych bada?. Zaproszenia dostajesz na swoj? skrzynk? emailow? Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz pieni?dze w walucie Dolarw Ameryka?skich USD. Aby wyp?aci? w tym panelu badawczym musisz zgromadzi? minimum 10 $ Kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Reaktor opinii

Reaktor opinii

Reaktor opinii jest to panel badawczy, dzi?ki ktremu masz realny wp?yw na kszta?t oferowanych nowych produktw i us?ug. Reaktor opinii daje Tobie mo?liwo?? bycia jedn? z pierwszych osb, ktre ma mo?liwo?? przetestowania produktw, zanim jeszcze trafi? na rynek i Ci za to jeszcze zap?ac?. B?dziesz Mia? wp?yw na emisj? reklam, ktre trafi? na do oglnopolskiej telewizji, radia czy Internetu. Do panelu badawczego Reaktor Opinii mo?e przyst?pi? ka?da osoba, ktra uko?czy?a 13 lat. Zaproszenia do panelu dostaje si? w miar? cz?sto (ok. 2 razy w tygodniu). Za rozwi?zanie P?atne Ankiety dostaje si? punkty. Nagrody w Reaktorze Opinii s? to pieni?dze po uzbieraniu 500 punktw, czyli 50 z? to wtedy mo?esz zleci? wyp?at? na konto bankowe. Je?li nie dostaniesz si? do ankiety to otrzymuje 2 punkty. Pami?taj, ?e 1 punkt = 0,10 z?. Kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Reaktora Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Research Online

Research Online

Research Online jest to panel badawczy w ktrym uczestnik zdobywa punkty za wype?nianie p?atnych ankiet. Nagrody w Research Online s? pieni?dze, po uzbieraniu 40 punktw, czyli 20 z? s? realizowane na twoje konto bankowe. Jeden punkt to 0,50 z?. Klikaj?c w poni?szy przycisk i zarejestruj si? teraz do Research Online ...

Zarejestruj SięWięcej

   

AnkietyProBono

AnkietyProBono

AnkietyProBono jest to panel badawczy, ktrych zrzesza grup? ludzi chc?cych wyra?a? swoj? opini? na r?ne tematy i do tego chc?cych dodatkowo zarobi?. Panel AnkietyProBono nale?y do firmy IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Spo?ecznej. Wype?niaj?c p?atne ankiety w panelu AnkietyProBono otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na gotwk?. Po uzbieraniu 300 pkt mo?esz wymieni? na 30 z?. W tym panelu twoje zarobione pieni?dze dzielisz z Fundacj? „Pom? Realizowa? Marzenia”. Minimum 20% swoich zarobkw oddajesz na wsparcie tej w?a?nie fundacji. Je?li chcesz mo?esz wi?cej pieni?dzy przekaza? na t? fundacj? lub dowoln? inn?. Aby do??czy? do panelu badawczego kliknij w poni?szy link. Zarabia? i pomagaj! wype?niaj?c ankiety na AnkietyProBono ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Toluna

Toluna

Toluna jest to spo?eczno?? internetowa, dzi?ki ktrej masz mo?liwo?? wypowiadania si? na r?ne tematy po przez branie udzia?u w p?atnych ankietach. Cz?onkostwo w Tolunie pozwoli Tobie na branie udzia?u w p?atnych ankietach oraz tworzenie swoich w?asnych tematw i g?osowa?. Za ka?d? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw. Aby otrzyma? nagrod? w Tolunie musisz uzbiera? odpowiedni? ilo?? punktw. Minimaln? ilo?? punktw, ktre musisz uzbiera? jest 18000 punktw na bransoletk? z logiem Toluny, aby otrzyma? pieni?dze potrzebujesz mie? 70000 punktw, czyli 70 z?, aby mc przela? na konto w PayPal. Mo?esz tak?e przeznaczy? na do?adowanie telefonu za 50 z? (50 ty? pkt) lub na karty podarunkowe Sodexo, i do sklepw jak Tesco, Media Markt i inne te? potrzebujesz jak w przypadku do?adowania 50000 punktw, czyli 50 z?. Kliknij w poni?szy link, aby zosta? cz?onkiem spo?eczno?ci Toluna ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Studentswatch

Studentswatch

StudentsWatch jest to panel badawczy nal???cy do firmy SW Research sp. z o.o do tej firmy. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu musisz mie? uko?czone 16 lat. Jako uczestnik tego panelu StudentsWatch zdobywasz punkty za rozwi?zywanie komercyjnych p?atnych ankiet (StudentsPoints), ankiet niekomercyjnych (SocialPoints). Za udzia? w ankietach niekomercyjnych nie ma ?adnych nagrd, za? za udzia? w komercyjnych P?atnych Ankietach s? (nagrody rzeczowe, bilety, do?adowania do telefonu). Minimalny prg, jaki musisz uzbiera?, aby wymieni? na nagrod? to 100 punktw StudentsPoints otrzymujesz wynagrodzenie o warto?ci 50 z?. Rwnie? za zaproszenie osb do panelu otrzymasz punkty w wysoko?ci 6 punktw StudentsPoints. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego, jakim jest StudentsWatch ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Panel Opinea

Panel Opinea

Panel Opinea jest to spo?eczno?? osb, ktra chce podzieli? swoja opini? na r?ne tematy i dodatkowo zarobi? wype?niaj?c p?atne ankiety Strona internetowa Panel Opinea nale?y do mi?dzynarodowej firmy Opinea powsta?ej w 2004 roku we Francji. W tym panelu za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz wynagrodzenie w Euro. Za jedn? ankiet? mo?esz dosta? od 0,30 do 3 Euro. Je?li nie zakwalifikujesz si? do badania to i tak otrzymasz 0,10 euro. Aby wyp?aci? musisz uzbiera? minimum 5 Euro i zostanie automatycznie przelana na twoje konto w systemie p?atno?ci PayPal (PayPal pobiera 2% prowizji). Jest to jedyny panel, ktry ma z natychmiastow? wyp?at?. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

My Survey

My Survey

My Survey jest to panel badawczy nale??cy do ameryka?skiej firmy Lightspeed GMI, ktra dzia?a w wi?kszo?ci krajach ?wiata. Do tej firmy nale?y te? panel GlobalTestMarket W tym panelu badawczym otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet po ktrych zbierasz punkty, dzi?ki ktrym mo?esz je wymieni? na pieni?dze, kupony do r?nych sklepw czy na cele charytatywne. W My Survey pieni?dze realizowane s? przez system p?atno?ci PayPal. Aby mc zrealizowa? wyp?at? potrzebujesz uzbiera? przynajmniej 1631 pkt, czyli 60 z?, je?li chcesz by? pro spo?eczny to na cele charytatywne potrzebujesz przynajmniej 676 pkt, ktre warte 25 z?. Aby zarejestrowa? si? nale?y klikn?? w poni?szy link i do??czy? do grona uczestnikw My Survey ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Moja opinia

Moja opinia

Moja Opinia jest to konsumencki panel badawczy nale??ca do firmy Untiedt Research Instytutu Bada? Marketingowych pochodz?ca z Niemiec. W tym panelu badawczym jakim jest moja opinia nie ma okre?lonych warunkw do spe?nienia, aby zosta? cz?onkiem tego panelu badawczego. Za ka?da p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? po uzbieraniu 6000 pkt (10.20 z?). Wyp?ata zgromadzonych pieni?dzy odbywa si? na konto PayPal. Aby zosta? cz?onkiem konsumenckiego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w panelu badawczym, jakim jest moja opinia ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Mobrog

Mobrog

Mobrog jest to panel internetowy nale??cy do niemieckiej firmy SPLENDID RESEARCH GmbH zajmuj?ca si? badaniami rynku. Aby zarejestrowa? si? do panelu internetowego, jakim jest Mobrog musisz by? osob? pe?noletni? i mieszka? w Polsce. Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz pieni?dze po uzbieraniu 20 z? przelewane jest na konto w PayPal Aby zarejestrowa? si? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w Mobrogu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Market Agent

Market Agent

MarketAgent jest to austriacki panel badawczy. W ktrym otrzymujesz punkty za wype?nianie p?atnych ankiet ktre mo?esz wymieni? na walut? Euro. Gdy uzbierasz 1500 pkt to otrzymujesz 15 Euro, je?li chcesz wyp?aci? mniej ni? 15 euro musisz zap?aci? 2% prowizji za realizacj? przelewu w systemie p?atniczym PayPal Aby do??czy? do panelu badawczego Market Agent musisz mie? sko?czone 14 lat i by? mieszka?cem z jeden z tych krajw Austria, Niemcy, Szwajcaria, Australia, Czechy, W?gry, S?owenia, W?ochy, S?owacja, Chorwacja, Serbia, France, Polska, Bu?garia, Niderlandy, Belgia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Rosja, Bia?oru?, Norwegia, Albania, Czarnogra, Bo?nia i Hercegowina, Nowa Zelandia, Kanada, Hiszpania, Irlandia. Aby do??cz do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarabiaj w Market Agent ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Jtn Panel

Jtn Panel

JTN PANEL jest to spo?eczno?? on-line, ktra mo?liwo?? swoim cz?onkom podzielenia si? swoj? opini? o nowych produktach o us?ugach na rynku. Bior?c udzia? w badaniach marketingowych on-line. JTN PANEL nale?y do firmy JTN Research z siedzib? w Sofii. Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz JTN Punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze. Musisz mie? 1000 pkt, czyli 110 z?, aby mc zrealizowa? pieni?dze s? przelewane na PayPal. Aby do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci JTN Panel. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

I-Say (Ipsos Access Panels)

I-Say (Ipsos Access Panels)

I-Say jest to spo?eczno?? sk?adaj?ca si? setek tysi?cy osb, ktre dziel? si? swoimi opiniami. Cz?onkowie takiej spo?eczno?ci maj? wp?yw na kszta?towanie si? produktw i us?ug, z ktrych korzystamy, na co dzie?. Strona internetowa I-Say nale?y do mi?dzy narodowej firmy Ipsos powsta?ej w 1975 roku we Francji. Firma Ipsos jest obecna w 84 krajach ?wiata. Aby mc dodatkowo zarabia? na p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 16 lat i mie? meldunek sta?y w Polsce. Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na karty przed p?acowe firmy Ticket lub e-kupony do wybranych sklepw internetowych do takich jak Zalando, Decathlon. Minimalna ilo?? punktw potrzebnych do otrzymania karty przed p?acowej nale?y uzbiera? 700 pkt o warto?ci 25 z? lub 1300 pkt, aby otrzyma? kart? o warto?ci 50 z?. (Tymi kartami mo?na p?aci? we wszystkich miejscach gdzie jest mo?liwo?? taka forma p?atno?ci i tylko wy??cznie w Polsce). Aby zarejestrowa? si? do tej spo?eczno?ci nale?y klikn?? w poni?szy przycisk i zacz?? zarabia? na wype?nianiu ankiet w I-Say ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Imas Online

Imas Online

Imas Online, jako panel badawczy istnieje od 2005 roku i jest prowadzony przez Instytut Bada? Rynku i Opinii Spo?ecznej IMAS International we Wroc?awiu. Natomiast firma dzia?a od 1994 roku. Aby zarejestrowa? si? do Imas Online nale?y mie? uko?czone 13 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze robi?c przelew na swoje konto za 30 z?, czyli 300 pkt, jest mo?liwo?? uzbierania na bon Sodexo, je?li uzbierasz 500 pkt, czyli 50 z? mo?esz te? przekaza? swoje punkty na cele charytatywne 200 pkt, czyli 20 z?. Kliknij ju? teraz w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Imas Online ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Klub Kantar (Ibis)

Klub Kantar (Ibis)

Ibis nale??ce do firmy MillwardBrown SMG/KRC, ktra istnieje na rynku od ponad 25 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet w panelu Ibis otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody pieni??ne po uzbieraniu 1000 pkt otrzymujesz 32 z? na Twoje konto bankowe, do?adowanie za 40 z? (1000 pkt) lub za 50 z? nale?y mie? 1250 pkt. W tym panelu jest mo?liwo?? wymiany punktw na ekart? prezentow? do Empiku o warto?ci 40 z? maj?c na koncie 1000 pkt. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Ibisa ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Global Test Market

Global Test Market

GlobalTestMarket jest ?wiatowym liderem w globalnych badaniach konsumenckich. Za?o?ona zosta?a w sierpniu 1999 roku jako oddzia? Lightspeed GMI do tej firmy nale?y te? panel My Survey. GlobalTestMarket dzia?a w 40 krajach ?wiata i obs?uguje ponad 300 klientw. Aby mc si? zarejestrowa? do tego panelu musisz mie? sko?czone 14 lat, ( Je?li jeste? w wieku po miedzy 14 a 17 rokiem ?ycia musisz mie? zgod? rodzicw lub opiekunw prawnych). B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego, jakim jest GlobalTestMarket masz mo?liwo?? wype?niania p?atnych ankiet i otrzymywa? punkty za nie, dzi?ki ktrym mo?esz wymienia? na nagrody pieni??ne, kupony do sklepw internetowych lub na cele charytatywne. Aby? mg? z?o?y? zlecenie na wp?at? pieni?dzy w GlobalTestMarket to musisz mie? uzbierane za minimum 1000 punktw. Czyli jak uzbierasz 1238 pkt otrzymujesz 200 z? i jest wyp?acana do systemu p?atno?ci PayPal. Za nie zakwalifikowanie si? do panelu uczestnik otrzymuje 10 losw w ktrym mo?na wygra? nawet 3000$. Je?li chcesz dodatkowo zarabia? wype?niaj?c p?atne ankiety to w tym panelu nie mo?e ci? zabrakn??!!! Kliknij w poni?szy link i do??cz ju? dzi? do GlobalTestMarket ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Epanel

Epanel

Epanel panel nale??cy do polskiej firmy badawczej ARC Rynek i Opinia z ponad 20 letnim do?wiadczeniem na polskim rynku. Do panelu badawczego Epanel mo?e si? zarejestrowa? osoba, ktra uko?czy?a 13 lat. B?d?c zarejestrowanym w Epanelu masz mo?liwo?? zarabia? na wype?nianiu p?atnych ankiet nawet, gdy si? nie dostaniesz do badania to i tak otrzymujesz 20 groszy za ch?? uczestnictwa w tym badaniu. Warto?? 1pkt wynosi 1z?. Panelista mo?e wymieni? swoje punkty na gotwk?, je?li uzbiera 50 z?, ktre jest przekazywana jest na konto bankowe lub mo?esz przekaza? te ?rodki na cele charytatywne. Zaproszenia do badania dostaje si? mniej wi?cej raz w tygodniu. W tym panelu mo?esz zosta? te? tajemniczym klientem, dzi?ki ktremu mo?esz zarobi? od 20 z? do 400 z? za jedn? wizyt?!!! Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Epanelu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Cenne Opinie

Cenne Opinie

Cenne Opinie jest to panel badania rynku nale??cy do firmy Research Now powsta?ej w 1999 roku w stanach zjednoczonych. Aby zarejestrowa? si? do Cennych Opinii musisz by? pe?noletni i mieszka? w Polsce Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz z?otwki, gdy uzbierasz kwot? 50 z? mo?esz wymieni? na kart? podarunkow? do Tesco lub Kupon do sklepu internetowego Zalando. Kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? na p?atnych ankietach rejestruj?c si? do Cennych Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

ASK GFK

ASK GFK

Ask Gfk jest to panel badawczy nale??cy do GFK Polonia. Jest to jedna z najbardziej do?wiadczonych firm, ktra si? zajmuje badaniem rynku. Aby zarejestrowa? si? do panelu Ask Gfk nale?y mie? uko?czone 16 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet w panelu Ask Gfk otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody takie jak: bony rabatowe do sklepw internetowych, do?adowania do telefonw, nagrody rzeczowe lub wsparcie organizacji charytatywnych. Minimaln? ilo?? punktw, aby wymieni? na nagrody to 344 punktw i jest to do?adowanie za 20 z? (Heyah). Aby uzbiera? do?adowanie za 50 z? to musisz mie? 789 punktw. Je?li nie dostaniesz si? do badania, otrzymujesz 10 pkt za ch?? uczestnictwa w badaniu. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do Ask Gfk ...

Zarejestruj SięWięcej

   

P?atneankiety.pl

P?atneankiety.pl

PlatneAnkiety.pl jest to serwis dla Polakw, ktrzy chc? mie? wp?yw na lokalny biznes poprzez wyra?ania swojej opinii na temat us?ug i/lub produktw Serwis nale?y do globalnej firmy cint.com Panelu Exchange (CPX), ktra ma siedzib? w Szwecji. Wype?niaj?c p?atne ankiety w serwisie platneankiety.pl otrzymujesz wynagrodzenie w formie pieni??nej. Po uzbieraniu kwoty minimum, jakim jest 40 z? mo?esz da? zlecenie na wyp?at? wynagrodzenia, ktra zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? w serwisie platneankiety.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Pentagon online

Pentagon online

Pentagon Online jest to polski panel badawczy. W ktrym mo?esz wype?niasz p?atne ankiety najcz??ciej s? o tematyce sportowej, ale te? mo?esz spotka? inne tematyki takie jak: badanie wizerunku marki, badania preferencji konsumenckich, badanie ?wiadomo?ci sponsoringu, badanie satysfakcji klienta i badanie skuteczno?ci kampanii reklamowych.
Za wype?nienie ankiety w Pentagon Online otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze lub kart? podarunkow? do Allegro. Aby wyp?aci? zgromadzone punkty, to musisz mie? minimum 200 pkt, czyli 20 z? w gotwce lub karta podarunkowa.
Poni?szy link pozwala Tobie na zarejestrowanie si? do Pentagon Online
Tematyka ankiet w tym panelu dotyczy sportu. W panelu tym ankietowany wype?niaj?c ankiety otrzymuje punkty, ktre mo?e wymieni? na pieni?dze lub kupony do sklepu Empik. Minimalna kwota wyp?aty wynosi 20 z?. Aby j? otrzyma? musi zdoby? 200 punktw. Cz??? zaprosze? jest wysy?any na emaila, a cz??? jest na koncie Panelisty. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Iwadi

Iwadi

Iwadi jest cz??????ci? Szwedzkiej firmy badawczej Cint AB. A w?a?cicielem tego panelu badawczego jest firma Kogga Sp. z o.o. Co ciekawe jak pisz? na w?asnej stronie tego panelu badawczego s?owo Iwadi pochodzi z j?zyka Joruba i oznacza ???????badanie???????. J?zykiem pos?uguje si? na ?wiecie oko?o 20 mln ludzi. G????wnie w Afryce, ale tak?e w USA i Wielkiej Brytanii. Iwadi jest panelem badawczym, w kt???rym mo?esz zarabia? za swoje opinie pieni?dze.
Chc?c uczestniczy? w tym panelu badawczym musisz mie? uko?czone 13 lat
B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? wype?niania p?atnych ankiet., Je?li zgromadzisz minimum 40 z? mo?esz da? zlecenia na PayPal Kliknij w poni?szy link, aby zosta? cz?onkiem tego panelu badawczego, jak jakim jest Iwadi ...

Zarejestruj SięWięcej