Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Zostaw Emaila Aby Otrzymać Zaproszenie Do Paneli


Wprowadź dane:
Wpisz Imie:*
Wpisz email:*

Uwaga!!!

Zostawiając Emaila Od Razu Dostaniesz zaproszenia Do Poniższych Paneli:

Research Online

Panel Ariadna

Mobrog

Pentagon Online

ASK GFK

Głosy Klinetów

Panel Narodowy

Talk Online Panel

Badania Rynku

Hiving

JTN Panel

Market Agent

Opinie

Badanie Opinii

Poznaj

My Iyo

Answeo

CashBackRabat

Surveo24

TGM Panel

Panel Gospodarstw Domowych

Reaktor Opinii

Badania Opinii

Demando

i Będziesz Otrzymywał Zaproszenia Do Nowych Paneli


Uwaga

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Nie spamujemy


Wyp�acalny

Ilo paneli 24

Panel Answeo

Panel Answeo

Panel Answeo jest to polski panel, w ktrym zarabia si? w dolarach. Panel Answeo wychodzi naprzeciw studentw daj?c mo?liwo?? tworzenia ankiet do celw naukowych (np. praca licencjacka, magisterska). Strona jest przejrzysta i bardzo intuicyjna. Minimum jakie trzeba uzbiera? do wyp?aty to 5 dolarw. Oprcz wype?niania ankiet istnieje mo?liwo?? zarabiania dodatkowo na polecaniu strony znajomym. Zgromadzone ?rodki mo?na przela? na konto PayPal lub na cele charytatywne. Kliknij w poni?szy link aby zarejestrowa? si? do tego panelu jakim jest Panel Answeo ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinie

Opinie

Opinie.pl jest to panel badawczy dla tych, ktrzy chc? mie? wp?yw na produkty, marki i us?ugi. Osoby, ktre uko?czy?y 15 lat mog? ju? zacz?? wype?nia? p?atne ankiety w tym panelu. Uczestnicz?c w tym panelu zdobywasz punkty, zale?ne od danej P?atnej Ankiety. Jeden punkt wynosi 0,005z?). Mo?liwo?? jest zrealizowania nagrody pieni??nej na konto bankowe lub PayPal, je?li uzbierasz 10000 punktw, czyli 50 z?. Jest tak?e mo?liwo?? do?adowania telefonu za 20 z?, czyli 4000 punktw lub przekazanie na cele charytatywne wsp?pracuj?cymi z Opinie.pl je?li uzbierasz 5000 punktw nagroda ta jest o warto?ci 25 z? zostanie zrealizowana do wybranej przez Ciebie fundacji lub nagrody rzeczowe (takie jak bidon lub kubek termiczny), czy bon na zakupy Zalando.pl . Realizowanie nagrd w Opinie.pl jest do 15 dnia nast?pnego miesi?ca po miesi?cu z?o?enia wniosku o realizacj? nagrody. Panel badawczy Opinie.pl ma te? program partnerski, dzi?ki ktremu mo?esz szybciej uzbiera? do wyp?aty. Kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w panelu badawczym Opinie.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Badanie-opinii.pl

Badanie-opinii.pl

badanie-opinii.pl jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy Biostat. Aby uczestniczy? w tym panelu badawczym badanie-opinii.pl musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

  • mie? uko?czone 18 lat
  • by? osob? fizyczn?
B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego otrzymujesz zaproszenia do p?atnych ankiet, ktre s? wynagradzane w punktach. 1 pkt = 5 gr. Aby? mg? wyp?aci? z tego panelu musisz mie? uzbierane minimum 1000 pkt, czyli 50 z?. Ta kwota jest przesy?ana na twoje konto bankowe. Aby nie p?aci? podatku w ci?gu roku mo?esz zleci? tylko 4 wyp?aty (4*50z?=200z?). Je?li zlecisz wi?cej wyp?at to firma Biostat wysy?a do Ciebie Pit, ktry b?dziesz musia? si? rozliczy? w swoim zeznaniu podatkowy za ubieg?y rok. Aby do??czy? do panelu badawczego kliknij w poni?szy link i ciesz si? uczestnictwem w panelu. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

TNSonline

TNSonline

TNSonline jest to program zorganizowany przez agencje badawcz? TNS Polska jest ona najbardziej do?wiadczon? firm? na polskim rynku. Powsta?a w wyniku po??czenia dwch firm TNS OBOP i TNS Pentor w 2012 roku. Aby zarejestrowa? si? do tego programu TNSonline musisz spe?ni? warunek a mianowicie by? w przedziale wiekowym mi?dzy 15 a 87 lat B?d?c uczestnikiem programu TNSonline za ka?d? dobrze wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na gotwk?, wesprze? jak?? organizacj? charytatywn? lub do?adowa? konto telefoniczne sobie lub innej osobie. Aby wyp?aci? z programu TNSonline gotwk? to musisz mie? uzbierane minimum 500 pkt, czyli 50 z?, ktre jest przelewane na konto bankowe lub na cele charytatywne. Do?adowania do telefonu ju? od 10 z?. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do programu TNSonline ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Bo Panel

Bo Panel

Bo Panel jest to panel z grup? ludzi, ktrzy wyrazili ch?? uczestnictwa w r?nego typu p?atnych badaniach on-line. Ten panel nale?y do polskiej firmy Bo Sp. z o.o. Aby zarejestrowa? si? do Bo Panel musisz mie? sko?czone 13 lat. B?d?c aktywnym cz?onkiem tego panelu, otrzymujesz zaproszenia do ankiet na swojego emaila. W zaproszeniu tym widniej? informacje o czasie trwania badania i informacje o ilo?ci punktw do zdobycia. Aby mie? mo?liwo?? wyp?aty w tym panelu musisz mie? zgromadzone minimum 1000 pkt, co wychodzi rwnowarto?? 32 z?. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Bo Panelu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Epopulus

Epopulus

Epopulus jest to panel internetowy nale??cy do polskiej firmy Sativ Aby zosta? cz?onkiem panelu badawczego Epopulus musisz spe?nia? nast?puj?ce kryteria

  • mie? uko?czone 15 lat
  • posiada? wa?ny adres e-mail
  • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim
  • mieszka? na sta?e w Polsce
Za ka?d? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? pieni?dzy, zawsze przed ka?d? ankiet? zostaniesz poinformowany/a ile mo?esz zarobi? i przewidywalny czas na rozwi?zanie tej ankiety. Chc?c wyp?aci? pieni?dze z Epopulus musisz mie? uzbierane minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelane na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panel internetowego Epopulus...

Zarejestruj SięWięcej

   

Reaktor opinii

Reaktor opinii

Reaktor opinii jest to panel badawczy, dzi?ki ktremu masz realny wp?yw na kszta?t oferowanych nowych produktw i us?ug. Reaktor opinii daje Tobie mo?liwo?? bycia jedn? z pierwszych osb, ktre ma mo?liwo?? przetestowania produktw, zanim jeszcze trafi? na rynek i Ci za to jeszcze zap?ac?. B?dziesz Mia? wp?yw na emisj? reklam, ktre trafi? na do oglnopolskiej telewizji, radia czy Internetu. Do panelu badawczego Reaktor Opinii mo?e przyst?pi? ka?da osoba, ktra uko?czy?a 13 lat. Zaproszenia do panelu dostaje si? w miar? cz?sto (ok. 2 razy w tygodniu). Za rozwi?zanie P?atne Ankiety dostaje si? punkty. Nagrody w Reaktorze Opinii s? to pieni?dze po uzbieraniu 500 punktw, czyli 50 z? to wtedy mo?esz zleci? wyp?at? na konto bankowe. Je?li nie dostaniesz si? do ankiety to otrzymuje 2 punkty. Pami?taj, ?e 1 punkt = 0,10 z?. Kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Reaktora Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

AnkietyProBono

AnkietyProBono

AnkietyProBono jest to panel badawczy, ktrych zrzesza grup? ludzi chc?cych wyra?a? swoj? opini? na r?ne tematy i do tego chc?cych dodatkowo zarobi?. Panel AnkietyProBono nale?y do firmy IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Spo?ecznej. Wype?niaj?c p?atne ankiety w panelu AnkietyProBono otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na gotwk?. Po uzbieraniu 300 pkt mo?esz wymieni? na 30 z?. W tym panelu twoje zarobione pieni?dze dzielisz z Fundacj? „Pom? Realizowa? Marzenia”. Minimum 20% swoich zarobkw oddajesz na wsparcie tej w?a?nie fundacji. Je?li chcesz mo?esz wi?cej pieni?dzy przekaza? na t? fundacj? lub dowoln? inn?. Aby do??czy? do panelu badawczego kliknij w poni?szy link. Zarabia? i pomagaj! wype?niaj?c ankiety na AnkietyProBono ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Toluna

Toluna

Toluna jest to spo?eczno?? internetowa, dzi?ki ktrej masz mo?liwo?? wypowiadania si? na r?ne tematy po przez branie udzia?u w p?atnych ankietach. Cz?onkostwo w Tolunie pozwoli Tobie na branie udzia?u w p?atnych ankietach oraz tworzenie swoich w?asnych tematw i g?osowa?. Za ka?d? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw. Aby otrzyma? nagrod? w Tolunie musisz uzbiera? odpowiedni? ilo?? punktw. Minimaln? ilo?? punktw, ktre musisz uzbiera? jest 18000 punktw na bransoletk? z logiem Toluny, aby otrzyma? pieni?dze potrzebujesz mie? 70000 punktw, czyli 70 z?, aby mc przela? na konto w PayPal. Mo?esz tak?e przeznaczy? na do?adowanie telefonu za 50 z? (50 ty? pkt) lub na karty podarunkowe Sodexo, i do sklepw jak Tesco, Media Markt i inne te? potrzebujesz jak w przypadku do?adowania 50000 punktw, czyli 50 z?. Kliknij w poni?szy link, aby zosta? cz?onkiem spo?eczno?ci Toluna ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Studentswatch

Studentswatch

StudentsWatch jest to panel badawczy nal???cy do firmy SW Research sp. z o.o do tej firmy. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu musisz mie? uko?czone 16 lat. Jako uczestnik tego panelu StudentsWatch zdobywasz punkty za rozwi?zywanie komercyjnych p?atnych ankiet (StudentsPoints), ankiet niekomercyjnych (SocialPoints). Za udzia? w ankietach niekomercyjnych nie ma ?adnych nagrd, za? za udzia? w komercyjnych P?atnych Ankietach s? (nagrody rzeczowe, bilety, do?adowania do telefonu). Minimalny prg, jaki musisz uzbiera?, aby wymieni? na nagrod? to 100 punktw StudentsPoints otrzymujesz wynagrodzenie o warto?ci 50 z?. Rwnie? za zaproszenie osb do panelu otrzymasz punkty w wysoko?ci 6 punktw StudentsPoints. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego, jakim jest StudentsWatch ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Panel Opinea

Panel Opinea

Panel Opinea jest to spo?eczno?? osb, ktra chce podzieli? swoja opini? na r?ne tematy i dodatkowo zarobi? wype?niaj?c p?atne ankiety Strona internetowa Panel Opinea nale?y do mi?dzynarodowej firmy Opinea powsta?ej w 2004 roku we Francji. W tym panelu za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz wynagrodzenie w Euro. Za jedn? ankiet? mo?esz dosta? od 0,30 do 3 Euro. Je?li nie zakwalifikujesz si? do badania to i tak otrzymasz 0,10 euro. Aby wyp?aci? musisz uzbiera? minimum 5 Euro i zostanie automatycznie przelana na twoje konto w systemie p?atno?ci PayPal (PayPal pobiera 2% prowizji). Jest to jedyny panel, ktry ma z natychmiastow? wyp?at?. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

My Survey

My Survey

My Survey jest to panel badawczy nale??cy do ameryka?skiej firmy Lightspeed GMI, ktra dzia?a w wi?kszo?ci krajach ?wiata. Do tej firmy nale?y te? panel GlobalTestMarket W tym panelu badawczym otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet po ktrych zbierasz punkty, dzi?ki ktrym mo?esz je wymieni? na pieni?dze, kupony do r?nych sklepw czy na cele charytatywne. W My Survey pieni?dze realizowane s? przez system p?atno?ci PayPal. Aby mc zrealizowa? wyp?at? potrzebujesz uzbiera? przynajmniej 1631 pkt, czyli 60 z?, je?li chcesz by? pro spo?eczny to na cele charytatywne potrzebujesz przynajmniej 676 pkt, ktre warte 25 z?. Aby zarejestrowa? si? nale?y klikn?? w poni?szy link i do??czy? do grona uczestnikw My Survey ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Moja opinia

Moja opinia

Moja Opinia jest to konsumencki panel badawczy nale??ca do firmy Untiedt Research Instytutu Bada? Marketingowych pochodz?ca z Niemiec. W tym panelu badawczym jakim jest moja opinia nie ma okre?lonych warunkw do spe?nienia, aby zosta? cz?onkiem tego panelu badawczego. Za ka?da p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? po uzbieraniu 6000 pkt (10.20 z?). Wyp?ata zgromadzonych pieni?dzy odbywa si? na konto PayPal. Aby zosta? cz?onkiem konsumenckiego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w panelu badawczym, jakim jest moja opinia ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Mobrog

Mobrog

Mobrog jest to panel internetowy nale??cy do niemieckiej firmy SPLENDID RESEARCH GmbH zajmuj?ca si? badaniami rynku. Aby zarejestrowa? si? do panelu internetowego, jakim jest Mobrog musisz by? osob? pe?noletni? i mieszka? w Polsce. Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz pieni?dze po uzbieraniu 20 z? przelewane jest na konto w PayPal Aby zarejestrowa? si? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w Mobrogu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Market Agent

Market Agent

MarketAgent jest to austriacki panel badawczy. W ktrym otrzymujesz punkty za wype?nianie p?atnych ankiet ktre mo?esz wymieni? na walut? Euro. Gdy uzbierasz 1500 pkt to otrzymujesz 15 Euro, je?li chcesz wyp?aci? mniej ni? 15 euro musisz zap?aci? 2% prowizji za realizacj? przelewu w systemie p?atniczym PayPal Aby do??czy? do panelu badawczego Market Agent musisz mie? sko?czone 14 lat i by? mieszka?cem z jeden z tych krajw Austria, Niemcy, Szwajcaria, Australia, Czechy, W?gry, S?owenia, W?ochy, S?owacja, Chorwacja, Serbia, France, Polska, Bu?garia, Niderlandy, Belgia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Rosja, Bia?oru?, Norwegia, Albania, Czarnogra, Bo?nia i Hercegowina, Nowa Zelandia, Kanada, Hiszpania, Irlandia. Aby do??cz do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarabiaj w Market Agent ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Jtn Panel

Jtn Panel

JTN PANEL jest to spo?eczno?? on-line, ktra mo?liwo?? swoim cz?onkom podzielenia si? swoj? opini? o nowych produktach o us?ugach na rynku. Bior?c udzia? w badaniach marketingowych on-line. JTN PANEL nale?y do firmy JTN Research z siedzib? w Sofii. Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz JTN Punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze. Musisz mie? 1000 pkt, czyli 110 z?, aby mc zrealizowa? pieni?dze s? przelewane na PayPal. Aby do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci JTN Panel. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

I-Say (Ipsos Access Panels)

I-Say (Ipsos Access Panels)

I-Say jest to spo?eczno?? sk?adaj?ca si? setek tysi?cy osb, ktre dziel? si? swoimi opiniami. Cz?onkowie takiej spo?eczno?ci maj? wp?yw na kszta?towanie si? produktw i us?ug, z ktrych korzystamy, na co dzie?. Strona internetowa I-Say nale?y do mi?dzy narodowej firmy Ipsos powsta?ej w 1975 roku we Francji. Firma Ipsos jest obecna w 84 krajach ?wiata. Aby mc dodatkowo zarabia? na p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 16 lat i mie? meldunek sta?y w Polsce. Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na karty przed p?acowe firmy Ticket lub e-kupony do wybranych sklepw internetowych do takich jak Zalando, Decathlon. Minimalna ilo?? punktw potrzebnych do otrzymania karty przed p?acowej nale?y uzbiera? 700 pkt o warto?ci 25 z? lub 1300 pkt, aby otrzyma? kart? o warto?ci 50 z?. (Tymi kartami mo?na p?aci? we wszystkich miejscach gdzie jest mo?liwo?? taka forma p?atno?ci i tylko wy??cznie w Polsce). Aby zarejestrowa? si? do tej spo?eczno?ci nale?y klikn?? w poni?szy przycisk i zacz?? zarabia? na wype?nianiu ankiet w I-Say ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Imas Online

Imas Online

Imas Online, jako panel badawczy istnieje od 2005 roku i jest prowadzony przez Instytut Bada? Rynku i Opinii Spo?ecznej IMAS International we Wroc?awiu. Natomiast firma dzia?a od 1994 roku. Aby zarejestrowa? si? do Imas Online nale?y mie? uko?czone 13 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze robi?c przelew na swoje konto za 30 z?, czyli 300 pkt, jest mo?liwo?? uzbierania na bon Sodexo, je?li uzbierasz 500 pkt, czyli 50 z? mo?esz te? przekaza? swoje punkty na cele charytatywne 200 pkt, czyli 20 z?. Kliknij ju? teraz w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Imas Online ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Klub Kantar (Ibis)

Klub Kantar (Ibis)

Ibis nale??ce do firmy MillwardBrown SMG/KRC, ktra istnieje na rynku od ponad 25 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet w panelu Ibis otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody pieni??ne po uzbieraniu 1000 pkt otrzymujesz 32 z? na Twoje konto bankowe, do?adowanie za 40 z? (1000 pkt) lub za 50 z? nale?y mie? 1250 pkt. W tym panelu jest mo?liwo?? wymiany punktw na ekart? prezentow? do Empiku o warto?ci 40 z? maj?c na koncie 1000 pkt. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Ibisa ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Global Test Market

Global Test Market

GlobalTestMarket jest ?wiatowym liderem w globalnych badaniach konsumenckich. Za?o?ona zosta?a w sierpniu 1999 roku jako oddzia? Lightspeed GMI do tej firmy nale?y te? panel My Survey. GlobalTestMarket dzia?a w 40 krajach ?wiata i obs?uguje ponad 300 klientw. Aby mc si? zarejestrowa? do tego panelu musisz mie? sko?czone 14 lat, ( Je?li jeste? w wieku po miedzy 14 a 17 rokiem ?ycia musisz mie? zgod? rodzicw lub opiekunw prawnych). B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego, jakim jest GlobalTestMarket masz mo?liwo?? wype?niania p?atnych ankiet i otrzymywa? punkty za nie, dzi?ki ktrym mo?esz wymienia? na nagrody pieni??ne, kupony do sklepw internetowych lub na cele charytatywne. Aby? mg? z?o?y? zlecenie na wp?at? pieni?dzy w GlobalTestMarket to musisz mie? uzbierane za minimum 1000 punktw. Czyli jak uzbierasz 1238 pkt otrzymujesz 200 z? i jest wyp?acana do systemu p?atno?ci PayPal. Za nie zakwalifikowanie si? do panelu uczestnik otrzymuje 10 losw w ktrym mo?na wygra? nawet 3000$. Je?li chcesz dodatkowo zarabia? wype?niaj?c p?atne ankiety to w tym panelu nie mo?e ci? zabrakn??!!! Kliknij w poni?szy link i do??cz ju? dzi? do GlobalTestMarket ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Epanel

Epanel

Epanel panel nale??cy do polskiej firmy badawczej ARC Rynek i Opinia z ponad 20 letnim do?wiadczeniem na polskim rynku. Do panelu badawczego Epanel mo?e si? zarejestrowa? osoba, ktra uko?czy?a 13 lat. B?d?c zarejestrowanym w Epanelu masz mo?liwo?? zarabia? na wype?nianiu p?atnych ankiet nawet, gdy si? nie dostaniesz do badania to i tak otrzymujesz 20 groszy za ch?? uczestnictwa w tym badaniu. Warto?? 1pkt wynosi 1z?. Panelista mo?e wymieni? swoje punkty na gotwk?, je?li uzbiera 50 z?, ktre jest przekazywana jest na konto bankowe lub mo?esz przekaza? te ?rodki na cele charytatywne. Zaproszenia do badania dostaje si? mniej wi?cej raz w tygodniu. W tym panelu mo?esz zosta? te? tajemniczym klientem, dzi?ki ktremu mo?esz zarobi? od 20 z? do 400 z? za jedn? wizyt?!!! Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Epanelu ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Cenne Opinie

Cenne Opinie

Cenne Opinie jest to panel badania rynku nale??cy do firmy Research Now powsta?ej w 1999 roku w stanach zjednoczonych. Aby zarejestrowa? si? do Cennych Opinii musisz by? pe?noletni i mieszka? w Polsce Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz z?otwki, gdy uzbierasz kwot? 50 z? mo?esz wymieni? na kart? podarunkow? do Tesco lub Kupon do sklepu internetowego Zalando. Kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? na p?atnych ankietach rejestruj?c si? do Cennych Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

ASK GFK

ASK GFK

Ask Gfk jest to panel badawczy nale??cy do GFK Polonia. Jest to jedna z najbardziej do?wiadczonych firm, ktra si? zajmuje badaniem rynku. Aby zarejestrowa? si? do panelu Ask Gfk nale?y mie? uko?czone 16 lat. Za wype?nianie p?atnych ankiet w panelu Ask Gfk otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody takie jak: bony rabatowe do sklepw internetowych, do?adowania do telefonw, nagrody rzeczowe lub wsparcie organizacji charytatywnych. Minimaln? ilo?? punktw, aby wymieni? na nagrody to 344 punktw i jest to do?adowanie za 20 z? (Heyah). Aby uzbiera? do?adowanie za 50 z? to musisz mie? 789 punktw. Je?li nie dostaniesz si? do badania, otrzymujesz 10 pkt za ch?? uczestnictwa w badaniu. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do Ask Gfk ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Pentagon online

Pentagon online

Pentagon Online jest to polski panel badawczy. W ktrym mo?esz wype?niasz p?atne ankiety najcz??ciej s? o tematyce sportowej, ale te? mo?esz spotka? inne tematyki takie jak: badanie wizerunku marki, badania preferencji konsumenckich, badanie ?wiadomo?ci sponsoringu, badanie satysfakcji klienta i badanie skuteczno?ci kampanii reklamowych.
Za wype?nienie ankiety w Pentagon Online otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze lub kart? podarunkow? do Allegro. Aby wyp?aci? zgromadzone punkty, to musisz mie? minimum 200 pkt, czyli 20 z? w gotwce lub karta podarunkowa.
Poni?szy link pozwala Tobie na zarejestrowanie si? do Pentagon Online
Tematyka ankiet w tym panelu dotyczy sportu. W panelu tym ankietowany wype?niaj?c ankiety otrzymuje punkty, ktre mo?e wymieni? na pieni?dze lub kupony do sklepu Empik. Minimalna kwota wyp?aty wynosi 20 z?. Aby j? otrzyma? musi zdoby? 200 punktw. Cz??? zaprosze? jest wysy?any na emaila, a cz??? jest na koncie Panelisty. ...

Zarejestruj SięWięcej