Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Zostaw Emaila Aby Otrzymać Zaproszenie Do Paneli


Wprowadź dane:
Wpisz Imie:*
Wpisz email:*

Uwaga!!!

Zostawiając Emaila Od Razu Dostaniesz zaproszenia Do Poniższych Paneli:

Research Online

Panel Ariadna

Mobrog

Pentagon Online

ASK GFK

Głosy Klinetów

Panel Narodowy

Talk Online Panel

Badania Rynku

Hiving

JTN Panel

Market Agent

Opinie

Badanie Opinii

Poznaj

My Iyo

Answeo

CashBackRabat

Surveo24

TGM Panel

Panel Gospodarstw Domowych

Reaktor Opinii

Badania Opinii

Demando

i Będziesz Otrzymywał Zaproszenia Do Nowych Paneli


Uwaga

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Nie spamujemy


W trakcie test�w

Ilo paneli 22

TGM Panel Polska

TGM Panel Polska

TGM Panel Polska nale?y do TGM Research FZE – firmy globalnej zajmuj?cej si? tworzeniem ankiet. Zalet? rejestracji w tym panelu jest mo?liwo?? zarabiania dwutorowego. Panelista w trakcie wype?niania ankiet otrzymuje zarwno wynagrodzenie pieni??ne jak i punkty. Gdy uzbiera 40 z? to otrzymuje wynagrodzenie na swoje konto Paypal. Z kolei aby wyp?aci? punkty musi ich uzbiera? 10. Wtedy te 10 punktw wymieniane jest na 10 z? (1 pkt = 1 z?) i te? s? przelewane na konto Panelisty. Aby zg?osi? ch?? ich wyp?aty nale?y napisa? maila do TGM Panel Polska i wtedy oni wyp?acaj?. Czas przelewu waha si? od 2 do 6 dni roboczych. Kolejn? zalet? tego panelu jest to, ?e panel od razu odpisuje na maile ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Myiyo

Myiyo

Myiyo jest to panel nale??cy do niemieckiej firmy mo’web Research. W tym panelu otrzymujesz zaproszenie do wype?niania p?atnych ankiet, w ktrym za ka?d? pojedyncz? p?atn? ankiet?mo?esz otrzymywa? z gry okre?lon? liczb? punktw, je?li wype?nisz dobrze p?atn? ankiet?. Gdy uzbierasz 20 000 pkt w panelu Myiyo b?dziesz mg?/a wymieni? te punkty na 20 Euro, ktre otrzymasz na swoje konto PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu Myiyo ...

Zarejestruj SięWięcej

   

G?osy Klientw

G?osy Klientw

G?osy Klientw jest to panel, w ktrym mo?esz uczestniczy? w badaniach opinii dziel?c si? ze swoim zdaniem i do?wiadczeniem na r?ne tematy. Ten panel nale?y do firmy Dunnhumby powsta?ej w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Aby zarejestrowa? si? w panelu G?osy Klientw musisz mie? uko?czone 18 lat i mie? wa?ny adres email. B?d?c cz?onkiem tego panelu otrzymujesz zaproszenia do wype?nienia p?atnych ankiet. Za ka?d? indywidualn? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? liczb? punktw. Po uzbieraniu 1500 pkt mo?esz wymieni? na 25 z? w bonach do Tesco lub do Empiku. Kliknij w poni?szy link i zostaw swj email a otrzymasz od nas zaproszenie do panelu G?osy Klientw ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Badania Rynku

Badania Rynku

Badania Rynku jest to polski panel badawczy nale??cy do firmy ABR Sesta Sp. z o.o. Aby mc zarejestrowa? si? do tego panelu, jakim jest Badania Rynku musisz mie? przynajmniej 14 lat uko?czone. Osoby do 18 roku ?ycia musz? mie? pisemne pozwolenie od rodzicw lub opiekunw prawnych. B?d?c ju? cz?onkiem tego panelu badawczego, jakim jest

badania rynku

masz mo?liwo?? dodatkowo zarabia? poprzez wype?nianie p?atnych ankiet. Za ka?d? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw, ktre mo?esz wymieni? na gotwk? przelewaj?c na swoje konto w PayPal lub przekaza? na cele charytatywne. Aby mc wyp?aci? lub przela? na cele dobroczynne musisz uzbiera? minimum 5000 pkt, czyli 50 z? Kliknij w poni?szy link, aby do tego panelu badawczego, jakim jest badania rynku ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Panel Ariadna

Panel Ariadna

Panel Ariadna jest to oglnopolski panel badawczy, ktry nale?y do polskiej firmy Oglnopolski Panel Badawczy. Aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Ariadna musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • musisz by? obywatelem Rzeczypospolitej Polski
 • Je?li masz poni?ej 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub prawnego opiekuna
Za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody rzeczowe lub przekaza? na cele charytatywne. Nagrody rzeczowe mo?esz ju? wymieni? od 375 pkt. Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Adrianna ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Carrefour Ankiety

Carrefour Ankiety

Carrefour Ankiety jest to panel klientw Carrefoura, ktrzy robi? zakupy w Carrefour (prawdopodobnie chodzi tylko o hipermarket). Badania s? prowadzone przez firm? IPSOS na zlecenie firmy Carrefour Aby mc uczestniczy? w tym panelu i wype?nia? Carrefour Ankiety musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • By? osob? pe?noletni?
 • jeste? odpowiedzialn? osob? za zakupy w gospodarstwie domowym
 • Nie pracuje lub nie wsp?pracuje z firm? Carrefour
Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz punkty. Minimaln? ilo?? punktw za pojedyncz? ankiet? wynosi 100 pkt jest to rwnowarto?? 5 z?. Uzbierane punkty s? wymieniane kupony E-bon, ktre mo?esz zrealizowa? tylko w hipermarketach nale??cych do firmy Carrefour. Aby do??czy? do tego programu to musisz klikn?? w poni?szy link i przej?? wst?pn? rekrutacj?, aby mc dodatkowo zarabia? poprzez Carrefour Ankiety ...

Zarejestruj SięWięcej

   

P?atne-ankiety.pl

P?atne-ankiety.pl

P?atne-ankiety.pl jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy biostat, ktra powsta?a ponad 10 lat temu. Aby uczestniczy? w tym panelu badawczym musisz si? zarejestrowa? w badanie-opinii.pl i spe?nia? nast?puj?ce warunki:

 • mie? uko?czone 18 lat
 • by? osob? fizyczn?
Dlaczego musisz si? zarejestrowa? w badanie-opinii.pl a nie w p?atne-ankiety.pl, bo to jest tylko strona przechwytuj?ca. A w badanie-opinii.pl za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz punkty. 1 punktowi rwna si? 0,05 z?. Po uzbieraniu 1000 pkt mo?esz zrealizowa? wyp?at? na PayPal o warto?ci 50 z?. Klikaj?c w poni?szy link zarejestrujesz si? do badanie-opinii.pl Plusy ...

Zarejestruj SięWięcej

   

PanelPBS

PanelPBS

PanelPBS jest to spo?eczno?? konsumencka wyra?aj?ca swoj? opini? na dany temat. Ta spo?eczno?? konsumencka PanelPBS nale?y do polskiej firmy pod t? sam? nazw?. Za?o?ona w 1990 roku, jako PBS, czyli Pracownia Bada? Spo?ecznych. Aby uczestniczy? w p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 14 lat. Maj?c od 14 lat do 17 musisz mie? pisemn? zgod? od rodzicw lub swoich prawnych opiekunw. B?d?c ju? cz?onkiem spo?eczno?ci konsumenckiej w PanelPBS zbierasz punkty za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw. 1 punkt to rwno warto?? 50 gr. Minimaln? kwot?, ktr? trzeba uzbiera? to 50 z?, czyli 100 pkt, aby wyp?aci? pieni?dze na konto PayPal. Poza pieni?dzmi s? te? kupony rabatowe za 25pkt, koszulki za 100pkt czy wesprze? jedn? z 4 organizacji pozarz?dowych tu potrzebujesz jedynie 15 pkt. Zarejestruj si? z poni?szego, aby do??czy? do spo?eczno?ci konsumenckiej, jakim jest PanelPBS. ...

Zarejestruj SięWięcej

   

SuperAnkiety.pl

SuperAnkiety.pl

SuperAnkiety.pl jest to panel badawczy nale??cy do firmy Cint jednej z najwi?kszych tego typu firm badawczych w Europie. Rejestruj?c si? do tego panelu badawczego Superankiety.pl musisz mie? uko?czone 14 lat. B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? zarabiania przez Internet nie wychodz?c z domu dodatkowych pieni?dzy poprzez wype?nianie p?atnych ankiet. Za ka?d? dobrzewype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? z gry kwot? pieni?dzy. Maksymaln? kwot?, jak? mo?esz otrzyma? za jednorazow? p?atn? ankiet? to 7,20 z?. Chc?c wyp?aci? pieni?dze z SuperAnkiety.pl musisz uzbiera? minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego SuperAnkiety.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Ideas

Ideas

Ideas jest to panel badawczy nale??cy do polskiej firmy Interactive Research Center Sp. z o.o. ktra powsta?a w 2010 roku. Chc?c uczestniczy? w tym panelu badawczym Ideas musisz mie? minimum 16 lat. Za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze. 1 pkt to rwnowarto?? 1 z?. Aby? mg? wymieni? na gotwk? musisz mie? uzbierana minimum 20 pkt, czyli 20 z?. Ta kwota zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Aby do??czy? do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i podziel si? opini? i zacznij zarabia? na wype?nianiu p?atnych ankiet w Ideas ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Future Talkers

Future Talkers

Future Talkers jest to panel bada? konsumenckich nale??ca do mi?dzynarodowej agencji bada? rynku pracy Insites Consulting, ktra powsta?a ponad 20 lat temu. Aby zarejestrowa? si? do Future Talkers nale?y mie? uko?czone 16 lat. Je?li b?dziesz ju? cz?onkiem tego panelu badawczego za ka?d? wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz z gry okre?lon? kwot? pieni?dzy. Kwota pieni?dzy za jednorazow? p?atn? ankiet? jest uzale?niona od czasu potrzebnego na wype?nienie takiej ankiety jak i poziom z?o?ono?ci Gdy uzbierasz 30 z? mo?esz zleci? wyp?at? na konto PayPal (ta kwota b?dzie pomniejszona o prowizje PayPal, czyli 2%) Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do panelu badawczego Future Talkers ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opini-on

Opini-on

Opini-on nale?y do firmy Mobime Lead Generation Limited sp?ka komandytowa. Panel badawczy umo?liwia swoim cz?onkom zarabianie na wype?nianiu p?atnych ankiet. Jako cz?onek tego panelu badawczego wyra?asz swoj? opini? na r?ne tematy dotycz?ce produktw czy us?ug. Aby zosta? respondentem tego panelu badawczego:

 • musisz mie? sko?czone 15 lat,
 • u?ywa? aktywnego emaila
 • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim
 • mieszka? na sta?e w Polsce
Wype?niaj?c p?atne ankiety online otrzymujesz wynagrodzenie nawet 7 z? przy pojedynczej ankiecie, ktra mo?e potrwa? od kilku do kilkudziesi?ciu minut. Maj?c du?? swobod? w panelu badawczym jakim jest Opini-on mo?esz wype?nia? w domu czy poza domem przez komputer, laptop, tablet, smartfon czy inne urz?dzenie pod??czone do Internetu. Aby wyp?aci? pieni?dze w tym panelu badawczym musisz uzbiera? minimum 40 z? i wyp?aci? na Pay Pal Kliknij w poni?szy link, aby zosta? respondentem tego panelu badawczego, jakim jest Opini-on ...

Zarejestruj SięWięcej

   

PanelFakt24.pl

PanelFakt24.pl

PanelFakt24.pl jest to panel badawczy nale??cy do firmy Ringier Axel Springer Polska tej samej, ktra wydaje gazet? fakt. A by? cz?onkiem tego panelu internetowego, jakim jest PanelFakt24.pl musisz mie? sko?czone 14 lat. Pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim i mieszka? na sta?e w Polsce oraz posiada? wa?ny email. Za wype?nianie p?atnej ankiety otrzymujesz wynagrodzenie. Przed ka?d? ankieta dostajesz informacj? ile mo?esz zarobi? po wype?nieniu p?atnej ankiety i ile czasu powinno ci to zaj??. Aby wyp?aci? pieni?dze musisz uzbiera? minimum 40 z? i jest wyp?acane na twoje konto w PayPal Kliknij w poni?szy link ab zosta? cz?onkiem PanelFakt24.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

?wiat Opinii

?wiat Opinii

?wiat Opinii jest to panel internetowy s?u??ce do prowadzenia bada? rynkowych tzw. p?atne ankiety nale??ca do firmy Survey Sampling International, LLC. Ta firma istnieje ju? od 30 lat i od pocz?tku dzia?alno?ci prowadzi badania rynku. Rejestruj?c si? do ?wiata opinii musisz mieszka? na terenie polski. Potrzebujesz uzbiera? minimum, 834 aby mc wymieni? na voucher o warto?ci 25 z? do kilku wybranych sklepw internetowych. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu musisz klikn?? w poni?szy link i by? cz??ci? tej spo?eczno?ci, jaka jest ?wiat Opinii ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Hiving

Hiving

Hiving to konsumencki panel internetowy. Jest to francuska sp?ka za?o?ona 2009 roku i od pocz?tku dzia?alno?ci zajmuje si? badaniem opinii konsumenckich. Firma Hiving jest obecna w 20 krajach na ca?ym ?wiecie i sukcesywnie jest powi?kszane o inne kraje. Nazwa Hiving pochodz?ce z j?zyka angielskiego Hive lub Home jest to nowoczesna ideologia zwi?kszenia uwagi na ?ycie domowe, zachowuj?c jednocze?nie otwarty i silny zwi?zek ze ?wiatem zewn?trznym. Zakresem tematycznym bada? opinii w Hiving jest m.in. oglne poj?cie konsumpcji, a mianowicie z produktami codziennego u?ytku gospodarstw domowych, us?ugi, zdrowie, motoryzacja czy nawet hobby. Aby zarejestrowa? si? do Hiving musisz mie? sko?czone 15 lat, (je?li nie sko?czy?e? 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub opiekuna prawnego) Za ka?d? p?atn? ankiet? zdobywasz punkty, po uzbieraniu 4000 pkt mo?esz wymieni? na 16 z? na swoje konto w PayPal Je?li chcesz do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem Hiving ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinion People

Opinion People

Opinion People powsta?a wiosn? 2006 roku. Ten projekt nale?y do niemieckiej firmy Norstat Deutschland GmbH ?wiadcz?ca us?ugi w zakresie badania rynku dzia?aj?ca w 10 krajach europejskich. Aby zosta? cz?onkiem tego panelu musisz przej?? przez selekcj? i dosta? zaproszenie do udzia?u w tym projekcie to jest warunek konieczny klikaj?c w ten link mo?esz wys?a? swoje zainteresowanie cz?onkostwem. Musisz mie? te? uko?czone 14 lat i mieszka? w Europie. Za ka?de wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty po przekroczeniu 200 pkt mo?esz wymieni? na gotwk? 10 Euro lub przeznaczy? na cele charytatywne. Sposoby wyp?acania w Opinion People s? dwa na konto bankowe (musi by? za?o?one w Europie) lub przez system PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby si? ubiega? o cz?onkostwo w projekcie Opinion People ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Connect Polska

Connect Polska

Connect Polska nale?y do holenderskiej firmy Connect ME BV. Jest to panel internetowym, w ktrym u?ytkownicy bezp?atnie mog? bra? udzia? w wype?nianiu p?atnych ankiet. Podczas udzia?u w p?atnych ankietach otrzymujesz wynagrodzenie pieni??ne. Aby zarejestrowa? si? do Connect Polska musisz mie? sko?czone 16 lat i mieszka? w Polsce. Aby wyp?aci? pieni?dze trzeba uzbiera? na kwot? minimum 10 Euro Je?li chcesz do??czy? do tego panelu internetowego, kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem Connect Polska ...

Zarejestruj SięWięcej

   

My Panel Base

My Panel Base

MyPanelBase jest to polski panel badawczy nale??cy do firmy 7 Points Sp. z o.o. Ten panel badawczy dzia?a na kilku rynkach na ?wiecie m.in. polskim, australijskim, kanadyjskim, niemieckim, irlandzkim, rosyjskim, Wielkiej Brytanii i w stanach zjednoczonych. Pami?taj, je?li mieszkasz w Polsce nie mo?esz si? rejestrowa? na inne rynki. Do tego panelu badawczego mo?e zarejestrowa? si?, je?li masz uko?czone 14 lat. Wype?niaj?c p?atne ankiety w MyPanelBase otrzymujesz pieni?dze. Po uzbieraniu 45,20 z? mo?esz da? zlecenie na swoje konto PayPal. Aby zarabia? kliknij w poni?szy link i do??cz do spo?eczno?ci MyPanelBase ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Opinion Bar

Opinion Bar

OpinionBar jest to spo?eczno?? nale??ca do Holenderskiej firmy MetrixLab. Spo?eczno?? ta powsta?a w 1999 roku wtedy g?wnym celem by?o badanie na temat stron internetowych. Z czasem firma MetrixLab powi?kszy?a swoj? ofert? zbieraj?c opinie na r?ne tematy. Aby zarejestrowa? si? do OpinionBar musisz mie? sko?czone 18 lat. B?d?c cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar jeste? zapraszany do p?atnych bada?. Zaproszenia dostajesz na swoj? skrzynk? emailow? Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz pieni?dze w walucie Dolarw Ameryka?skich USD. Aby wyp?aci? w tym panelu badawczym musisz zgromadzi? minimum 10 $ Kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Research Online

Research Online

Research Online jest to panel badawczy w ktrym uczestnik zdobywa punkty za wype?nianie p?atnych ankiet. Nagrody w Research Online s? pieni?dze, po uzbieraniu 40 punktw, czyli 20 z? s? realizowane na twoje konto bankowe. Jeden punkt to 0,50 z?. Klikaj?c w poni?szy przycisk i zarejestruj si? teraz do Research Online ...

Zarejestruj SięWięcej

   

P?atneankiety.pl

P?atneankiety.pl

PlatneAnkiety.pl jest to serwis dla Polakw, ktrzy chc? mie? wp?yw na lokalny biznes poprzez wyra?ania swojej opinii na temat us?ug i/lub produktw Serwis nale?y do globalnej firmy cint.com Panelu Exchange (CPX), ktra ma siedzib? w Szwecji. Wype?niaj?c p?atne ankiety w serwisie platneankiety.pl otrzymujesz wynagrodzenie w formie pieni??nej. Po uzbieraniu kwoty minimum, jakim jest 40 z? mo?esz da? zlecenie na wyp?at? wynagrodzenia, ktra zostanie przelana na twoje konto w PayPal. Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? w serwisie platneankiety.pl ...

Zarejestruj SięWięcej

   

Iwadi

Iwadi

Iwadi jest cz??????ci? Szwedzkiej firmy badawczej Cint AB. A w?a?cicielem tego panelu badawczego jest firma Kogga Sp. z o.o. Co ciekawe jak pisz? na w?asnej stronie tego panelu badawczego s?owo Iwadi pochodzi z j?zyka Joruba i oznacza ???????badanie???????. J?zykiem pos?uguje si? na ?wiecie oko?o 20 mln ludzi. G????wnie w Afryce, ale tak?e w USA i Wielkiej Brytanii. Iwadi jest panelem badawczym, w kt???rym mo?esz zarabia? za swoje opinie pieni?dze.
Chc?c uczestniczy? w tym panelu badawczym musisz mie? uko?czone 13 lat
B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? wype?niania p?atnych ankiet., Je?li zgromadzisz minimum 40 z? mo?esz da? zlecenia na PayPal Kliknij w poni?szy link, aby zosta? cz?onkiem tego panelu badawczego, jak jakim jest Iwadi ...

Zarejestruj SięWięcej