Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

I-Say (Ipsos Access Panels) - Płatne Ankiety


Powrót

I-Say (Ipsos Access Panels)

I-Say (Ipsos Access Panels) Płatne Ankiety
Opis:

I-Say jest to spo?eczno?? sk?adaj?ca si? setek tysi?cy osb, ktre dziel? si? swoimi opiniami. Cz?onkowie takiej spo?eczno?ci maj? wp?yw na kszta?towanie si? produktw i us?ug, z ktrych korzystamy, na co dzie?.


Strona internetowa I-Say nale?y do mi?dzy narodowej firmy Ipsos powsta?ej w 1975 roku we Francji. Firma Ipsos jest obecna w 84 krajach ?wiata.


Aby mc dodatkowo zarabia? na p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 16 lat i mie? meldunek sta?y w Polsce.


Wype?niaj?c p?atne ankiety otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na karty przed p?acowe firmy Ticket lub e-kupony do wybranych sklepw internetowych do takich jak Zalando, Decathlon.

Minimalna ilo?? punktw potrzebnych do otrzymania karty przed p?acowej nale?y uzbiera? 700 pkt o warto?ci 25 z? lub 1300 pkt, aby otrzyma? kart? o warto?ci 50 z?. (Tymi kartami mo?na p?aci? we wszystkich miejscach gdzie jest mo?liwo?? taka forma p?atno?ci i tylko wy??cznie w Polsce).


Aby zarejestrowa? si? do tej spo?eczno?ci nale?y klikn?? w poni?szy przycisk i zacz?? zarabia? na wype?nianiu ankiet w I-Say


Rejestracja od 16 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • P?ac? za ch?? przyst?pienia do ankiety
Minusy

  • wysoki limit punktowy do wymiany na bony lub e-kupony

Twoja ocena to: 4

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do I-Say (Ipsos Access Panels)

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

I-Say (Ipsos Access Panels) Opinie (0)