Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

PanelPBS - Płatne Ankiety


Powrót

PanelPBS

PanelPBS Płatne Ankiety
Opis:

PanelPBS jest to spo?eczno?? konsumencka wyra?aj?ca swoj? opini? na dany temat. Ta spo?eczno?? konsumencka PanelPBS nale?y do polskiej firmy pod t? sam? nazw?. Za?o?ona w 1990 roku, jako PBS, czyli Pracownia Bada? Spo?ecznych.


Aby uczestniczy? w p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 14 lat. Maj?c od 14 lat do 17 musisz mie? pisemn? zgod? od rodzicw lub swoich prawnych opiekunw.


B?d?c ju? cz?onkiem spo?eczno?ci konsumenckiej w PanelPBS zbierasz punkty za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? punktw. 1 punkt to rwno warto?? 50 gr.


Minimaln? kwot?, ktr? trzeba uzbiera? to 50 z?, czyli 100 pkt, aby wyp?aci? pieni?dze na konto PayPal. Poza pieni?dzmi s? te? kupony rabatowe za 25pkt, koszulki za 100pkt czy wesprze? jedn? z 4 organizacji pozarz?dowych tu potrzebujesz jedynie 15 pkt.


Zarejestruj si? z poni?szego, aby do??czy? do spo?eczno?ci konsumenckiej, jakim jest PanelPBS.


Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Brak zaprosze? do ankiet

Twoja ocena to: -5

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do PanelPBS

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

PanelPBS Opinie (0)