Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj Bez Wychodzenia z Domu!!!

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu, serwisu MyProPanel.pl


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem) określa rodzaje, zakres i rodzaj usług wykonywanych drogą internetową przez Grzegorza Kołodziejczyk kontakt@kolodziejczykgrzegorz.pl; MyProPanel.pl i należących do niego stron. Lista znajduje się na https://mypropanel.pl/nasze-strony.php,

2. Każdy usługobiorca zobowiązany jest przestrzegania niniejszych postanowień od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usług portalu

3. Podstawą Regulaminu jest ustawa art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa")

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.


II DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług portalu MyProPanel.pl lub korzysta ze stron udostępnionych zgodnie z prawem przez usługodawcą, zobowiązany do przestrzegania poniższych postanowień

Usługodawca - Grzegorz Kołodziejczyk MyProPanel.pl (dalej usługodawca).

Portal - nazywany w niniejszym dokumencie również serwisem stanowi stronę internetową MyProPanel.pl świadcząca usługi z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e - commerce, itp.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ust. Z

z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

Polityka prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Usługa elektroniczna - usługa wykonana przez MyProPanel.pl poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);


III RODZAJE I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM

1. Usługodawca za pośrednictwem serwisu świadczy następujące usługi:

- dostęp do formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego usługobiorca ma możliwość kontaktu z usługodawcę bezpłatnie

- informacyjne, w postaci danych kontaktowych usługodawcy, dzięki którym usługobiorca może zapoznać się z ofertą usługodawcy

- informacyjne, marketingowe, handlowe - dotyczące możliwości przesyłania drogą elektroniczną e- letterów, ofert handlowych oraz możliwości dokonywania zakupu usług i towarów oferowanych przez usługodawcą


IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu poprawnego korzystania z usług portalu niezbędne jest:

a) podłączenie do sieci Internetu

b) przeglądarka internetowa obsługująca język html

c) posiadanie konta poczty elektronicznej

2. Usługobiorca ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcą treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcą, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodą powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcą o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.


V ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną cześć umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi, co jest zgodne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie www. Usługodawca daje możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu Usługobiorcy.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi bez konsekwencji prawnych

4. Jeśli minie rok od ostatniego logowania to Twoje konto zostanie usunięte całkowicie


VI PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonicznego kontaktowego podawanych przy wypełnieniu formularza kontaktowego.

2. Usługodawca zobowiązuje się traktować dane jako informacje poufne. Ponadto Usługobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

3. W Serwisie MyProPanel.pl prezentowane są materiały jak i programy które mogą być spersonalizowane i dostosowane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach w Serwisie.


VII ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH USŁUGOBIORCY

1. Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych udostępnionych poprzez formularz kontaktowy serwisu, portalu MyProPanel.pl

w związku ze świadczeniem przez Usługodawcą usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachować i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcy, dotyczących zakończenia sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystać.


VIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością platformy, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczyną powstania tych szkód.

2. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez portal na warunkach określonych niniejszym Regulaminie oraz umowach odrębnych.

3. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.


IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia portalu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia portalu w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje o których mowa powyżej.

4. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe z powodu działania, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie informatycznym, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcą z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywał się będzie poprzez udostępnienie na stronach Serwisu.

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

4. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadne z tych treści w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie

i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r.

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7. Grzegorz Kołodziejczyk informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.


Autor dodania: spaidergall Data dodania: 23:30:01 13-10-2017 Autor modyfikacji: spaidergall Data Modyfikacji: 7:12:24 06-11-2023